12.09.2019 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK SUT DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA


Değerli meslektaşımız,

Bilindiği gibi 4 Eylül 2019 tarihli, 30878 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile “Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyona Ait Kararlar” yayımlanmış olup;

Değişiklikler “12 Eylül 2019” tarihinden itibaren yürürlükte olacaktır.

SUT değişikliği ile uygulamada farklılık oluşan bazı önemli  hususlar aşağıda belirtilmiştir.

1. Epilepsi teşhisinde  rapor çıkarabilecek ve rapora istinaden reçete edebilecek branşlar :

Pregabalin etkin maddeli ilaçların mono veya sabit doz kombinasyonlarının 3. Basamak sağlık kurumlarında düzenlenen en az bir Nöroloji Uzman Hekiminin yer aldığı 1 yıl süreli Sağlık Kurulu Raporu’na istinaden nöroloji uzman hekimlerince reçete edilmesinde ödenir  maddesi eklenmiştir

2. Yatan hasta reçetelerinde daha önce istenen  “eczanemizde yoktur” ibaresi bulunması koşulu kaldırılmıştır.

3. Klozapin(Clonex,Leponex), Olanzapin(Zyprexa vs), Risperidon(Risperdal vs), Amisülpirid(Solian tb), Ketiapin(Seroquel vs), Ziprosidon(Zeldox), Aripiprazol(Abilify), Zotepine, Sertindol(Serdolect), Paliperidon(Xeplion) içeren ilaçları nöroloji  uzmanınca reçete/rapor edilmesi kaldırılmış olup bu ilaçlar sadece psikiyatri uzmanlarınca reçete/rapor edilebilecektir.

4. Dabigatran(Pradaxa), Rivaroksaban(Xarelto), Edoksaban(Lixiana) ve Apiksaban(Eliquis) ilaçlarının “kombine kullanılması halinde bedelleri karşılanmaz” ifadesi eklenmiştir.

5. Stronsiyum ranelat(Protelos) (kombinasyonları dahil), Raloksifen(Evista) ve Denosumab(Prolia) etken maddeli ilaçların raporunu Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı  tarafından da düzenleyebilecektir.

6. Pregabalin ve Gabapentin etkin maddeli ilaçlar Nöropatik Ağrı ve Kronik Kas İskelet Ağrısı/Fibriomyalji teşhislerinde sadece 3. Basamak sağlık kuruluşlarından çıkartılan Sağlık Kurulu raporuna istinaden ve rapor çıkartabilecek uzman hekimler tarafından reçete edilmesi durumunda karşılanabilecektir .

7. Manuel renkli reçeteler  (kırmızı ,yeşil,mor,turuncu ) elektronik ortamda yazılacak olup sadece medula sistemindeki  aksamaların varlığı ve bu durumun kurumun resmi internet sitesinden duyurulması halinde karşılanabilecektir.

8. Tenofovir Alafenamid Fumarat (Vemlidy) tedavisinde aranan ön koşullardan biri olan “kemik mineral dansitesini etkileyen ilaç kullanımı” hükmü  SUT içeriğinden çıkartılmıştır.

9. Bupropiyon(Wellbutrin), Vortioksetin(Brintellix) ve Agomelatin(Voldoxan) için” Major Depresif Bozukluk” tanısı aranması  kaldırılmış olup, “Orta Ağır Depresif Bozukluk” tanısı eklenmiştir. Ayrıca bu grup ilaçlar için nöroloji uzmanı tarafından düzenlenen reçete/raporu koşulu kaldırılmış olup bu grup ilaçları sadece psikiyatri uzmanı tarafından reçete/rapor düzenlenebilecektir.

10.Nöropatik Ağrı teşhisi ile  rapor ve rapora istinaden reçete edebilecek uzmanlar;

Nöroloji, Beyin Cerrahisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Algoloji, Deri ve Zührevi Hastalıkları, Romatoloji, Ortopedi ve Tavmatoloji, Geriatri veya Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları uzmanları.

Kronik Kas İskelet Ağrısı/Fibriomyalji’de rapor ve rapora istinaden reçete edebilecek uzmanlar:

Romatoloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Algoloji Uzmanı

Nöropatik Ağrı tedavisinde Kapsaisin (Capciderm Krem) geri ödeme kapsamına  alınmıştır.

11. Pimekrolimus(Elidel) ve Takrolimus (Tacrolin vs) (topikal formları) kullanım ilkeleri;


* Uygun endikasyonda ve iki kutudan az olmak koşulu ile tüm hekimler reçete edebilecektir
* İki kutudan fazla olması halinde ise Dermatoloji Uzmanınca raporsuz olarak da reçete edebilecek.
* Dermatoloji Uzman hekim raporu varlığında “on kutuya kadar” tüm hekimler reçete edebilecektir.
* On kutudan fazla ödenebilmesi için Dermatoloji Uzman hekimi raporuna istinaden Dermatoloji  Uzmanınca  reçetelenmesi koşulu aranacaktır.

12.Enteral beslenme ürünlerinde erişkinler için malnutrisyon tanımına aşağıdaki ibare elenmiştir.

“Diyetetik tedaviler ve/veya obezite cerrahisi sonucu oluşan kilo kayıpları istemli kilo kaybı olarak değerlendirilir.”

13. Lizozomal hastalıklar için tedavi ilkelerinde raporda en az bir  erişkin/çocuk  endokrin ve metabolizma uzmanı bulunması kaydı ile ; gastroenteroloji veya nöroloji veya nefroloji uzman hekimlerince düzenlenen sağlık kurulu raporuna istinaden bu hekimlerce, bu hekimlerin bulunmadığı yerlerde ise çocuk sağlığı ve hastalıkları veya iç hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde bedeli Kurumca karşılanabilecektir.

14. Evorimus (Afinitor) için meme kanseri tanısında geri ödemesi  yapılacaktır.

15. KML tedavisinde  Bosutinib (Bosulif) geri ödeme kapsamına alındı.

16. Psoriazis tedavisinde kullanılan  biyolojik ajanlardan  İksekizumab( Copellor) geri ödeme kapsamına alınmıştır.

17. Juvenil Romatoid Artritli hastaların 18 yaşından sonra tedavilerinin devamında  erişkin RA  geçiş aşamasında ACR pediatrik cevabı alınan hastalarda DAS 28 koşulu aranmadan Anti-TNF kullanılması mümkün hale getirilmiş olup, 18 yaşından sonra hastalığın alevlenmesi durumunda erişkin RA koşulları ve DAS 28 skoru esas alınacaktır.

18.Gözün posterior segmentinde kendisini noninfeksiyöz üveit şeklinde gösteren enflamasyonunda 3. basamak sağlık tesislerinde en az üç göz hastalıkları uzmanı tarafından düzenlenen 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak göz hastalıkları uzmanlarınca yazılan ve daha önce yılda 2 defa uygulanabilen Deksametazon intravitreal İmplant her bir göz için yılda maksimum 4 uygulamaya çıkarıldı.

19. Pulmoner HT da riociguat( adempas) ile sildenafil (revatio), tadalafil (departon) içeren  ürünlerin kombine kullanımı kurumca karşılanmayacaktır.

*Pulmoner HT da Seleksipag (Uptravi) geri ödeme kapsamına alınmıştır.
*Deferasiroks (Exjade) için dağılabilir tablet formları 2 yaş ve üzeri,
tablet formları 5 yaş üzeri ,
organ hasarı veya riski olan hastalarda hematoloji uzman hekiminin bulunduğu Sağlık Kurulu Raporu ile karşılanabilecektir. Tedavi devam ederken karaciğer demir konsantrasyonu <3mg/g kuru ağırlık veya serum ferritin <300 mikrogram/L olduğunda ise tedavi sonlandırılacaktır.

Bilgilerinize önemle sunulur.
İZMİR ECZACI ODASI