Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nden


 

BüTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MüDüRLüĞü’NüN 26.10.2006 VE 28.10.2006 TARİHLİ GENELGELERİ

 

 

35.A.00.05153

Ankara, 30.10.2006

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

 

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 26.10.2006 tarih 21411 sayılı Genelge ile, 29.04.2006 tarih 26153 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği’nde bazı değişiklik ve düzenlemeler yapıldığı bildirilmektedir.

 

1. Tebliğin 12.7.3 üncü maddesinin dördüncü bendi Grip aşıları için; 65 yaş ve üzerindeki kişiler ile yaşlı bakımevi ve huzurevinde kalan kişilerin durumlarını belgelendirmeleri halinde sağlık kurulu raporu aranmaksızın, astım dahil kronik pulmoner ve kardiyovasküler sistem hastalığı olan erişkin ve çocuklar, diabetes mellitus dahil herhangi bir kronik metabolik hastalığı, renal disfonksiyonu, hemoglobinopatisi veya immünsupresif olan erişkin ve çocuklar ile 6 ay 18 yaş arasında olan ve uzun süreli aspirin tedavisi alan çocuk ve adolesanların hastalıklarını belirten heyet raporuna istinaden, tüm hekimlerce reçete edildiğinde aşıların bedelleri kurumlarınca yılda bir defaya mahsus olmak üzere ödenir şeklinde düzenlenmiştir.

2. Tebliğin eki Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesinin (EK-2) 13.1.6 ncı maddesi TNF Alfa Blokerleri(Yalnız Psoriazis Vulgariste) şeklinde düzenlenmiştir.

3. Tebliğin eki Sistemik Antimikrobik ve Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları Listesinin (EK-2/A) 152 nci maddesi;

152. a) Esomeprazol, Rabeprazol etkin maddelerinin İki ay süreyle diğer proton pompa inhibitörleri ile tedavi görmesine rağmen iyileşme sağlanamadığı ikinci ayın sonundaki endoskopi raporuyla belgelenen hastalarda; İç hastalıkları, Aile hekimliği, Genel Cerrahi uzman hekimi tarafından reçete edilir. Altıncı ay sonunda hasta değerlendirilir ve gerektiğinde, aynı protokole göre tedavisi yapılır. Bu hususlar reçetede belirtilir.

152. b) Pantoprozol etkin maddesinin İç hastalıkları, Aile hekimliği, Genel Cerrahi uzman hekimi tarafından reçete edilir.

şeklinde düzenlenmiştir.

4. Tebliğin eki Sistemik Antimikrobik ve Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları Listesinin (EK-2/A) 159 uncu maddesine rasajilin etkin maddesinin ilave edilmiştir.

5. Tebliğin eki Sistemik Antimikrobik ve Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları Listesinin (EK-2/A) 190. Erdostein etkin maddesi erişkin/çocuk göğüs hastalıkları uzman hekimlerince kaydı ile ilave edilmiştir.

6. Docetaxel ve Paclitaxel etkin maddeli ilaçlar rasyonel ve farmakoekonomik kullanımının sağlanması amacıyla; Tebliğin 12.7.14. Kanser İlaçları Verilme İlkeleri, başlığı altında bulunan (c) maddesine ilave edilmiştir.

7. Bu Genelgenin eki (EK-1) sayılı Listede yer alan ilaçlar Tebliğin eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinden çıkartılmıştır.

8. Tebliğ eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-2/D) yer alan ilaçlarla ilgili gerekli düzeltmeler yapılmış ve bu Genelgenin eki (EK-2) sayılı Listede gösterilmiştir.

9. Yeni ruhsat ve satış izni almış ilaçlar ile Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünün 21/09/2006 tarih ve B.10.0.IEG.0.16.00.00/047142 sayılı yazısı gereğince Neupogen isimli ilaç (EK-3) sayılı Listede belirtildiği şekilde Tebliğ eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine (EK-2/D) alınmıştır.

10. Bu Genelge 30 /10/2006 tarihinde yürürlüğe girer.

Genel Müdürl