Çok Önemli !


TüRK ECZACILARI BİRLİĞİ

MERKEZ HEYETİ

35.A.00.03241

Ankara, 15.06.2006

BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Bilindiği gibi, 29.04.2006 tarih 26153 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6 Sıra No lu Tedavi Yardımına İlişkin Tebliğ’in Ek-2/A Sistemik Antimikrobikler ve Bazı İlaçların Geri Ödenme Koşulları başlıklı listesinde, kolesterol tedavisinde kullanılan ilaçlar ile ilgili olarak yapılan düzenlemeler, 31.05.2006 tarih 26184 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7 Sıra Nolu Tedavi Yardımına İlişkin Tebliğ ile değiştirilmiştir.

Yapılan düzenleme;

“Daha önce ilaç kullanmayan hastalarda ilaca başlanma kriterleri:

a) Statin dışındaki lipid düşürücü ilaçlar, trigiliserit düzeyinin 300’ün (Diabetes mellitus hastalarında 150) üstünde olduğu durumlarda,

b) Statinler için LDL düzeyinin 160’ın (Diabetes mellitus, akut koroner sendrom ve geçirilmiş MI’da 130) üstünde olduğu durumlarda sadece (01x01) dozda,

-Dahiliye, çocuk hastalıkları, kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, nöroloji ile aile hekimliği uzman hekimlerinden birinin düzenlediği, ilaca başlama kriterlerinin belirtildiği ilaç kullanım raporuna dayanılarak iki yıl süreyle tüm hekimlerce,

-Raporsuz reçete edilmesi halinde ise, tüm hekimlerce her altı ayda bir yapılan tetkik sonuçlarının bir örneğinin her reçeteye eklenmesi kaydıyla yazılır.

İlaç tedavisi altındaki hastalarda ilaç kesilme kriterleri (istenmeyen etkiler hariç):

-LDL düzeyinin; yukarıda “b” bendinde belirtilen hastalıkları olan hastalar haricindeki kişilerde, 100’ün altına düşmesi halinde kesilir.

-Yukarıda “b” bendinde belirtilen hastalıkları olan hastalarda 100’ün altına düştükten sonra idame doza geçilmesini takiben devam edilir veya kesilir.”

şeklinde olup 15.05.2006 tarihinden itibaren geçerli sayılacaktır. Tebliğ hükümlerine göre, kurumlar tarafından yapılacak uygulama şu şekildedir:

1) Lipid düşürücü ilaç kullanmakta olup, 15.05.2006 tarihinden önce düzenlenmiş raporu olan hastalarda, rapor ekinde LDL değerlerinin gösterir tahlil belgesi bulunmasına gerek yoktur.

- Bu hastaların raporları, mevcut haliyle süresi sonuna kadar geçerli sayılacaktır.

- Rapor süresi sona erdiğinde, hastanın ilacı kullanmaya devam edebilmesi için ölçüm sonucu bulunan LDL değerlerinin, Tebliğ hükümlerine uygun olması gerekmektedir.

- Statin kullanımında, diabetes mellitus, akut koroner sendrom, geçirilmiş MI teşhisi olan hastalarda, LDL düzeyinin 100’ün altına düşmesi halinde idame doza geçilebilecektir.

- Bu hastalıklar haricindeki hastalığı olan kimselerde ise, LDL düzeyinin 100’ün altına düşmesi halinde ilaç kullanımı kesilecektir.

2) 15.05.2006 tarihi öncesinde lipid düşürücü ilaç kullanıyor olmakla birlikte, bu konuda düzenlenmiş raporu olmayan hastaların, tahlil yaptırarak LDL değerlerini belgelemeleri gerekmektedir. LDL değerlerinin, Tebliğde belirlenen ilaca başlama kriterlerine uygun olması halinde bu kişiler için reçete edilen lipid düşürücü ilaç bedelleri ödenecektir. LDL belgesinin, reçete ekinde yer alması ve 6 ayda gerekmektedir.

3) Tebliğin 12.4 hükmü gereğince, Tebliğ eki Ek-2/C Ayakta Tedavide Sağlık Kurulu Raporu ile Verilebilecek İlaçlar Listesinde yer alan ilaçlar için düzenlenecek raporlarda, ilaç etken maddesinin yer alması gerekmektedir. Bu nedenle, Tebliğ eki EK-2/A listesinin 147.Maddesinde yer alan lipid düşürücü ilaçlar, 149.Maddesinde yer alan hipertansiyon ilaçları ve bu listede yer alıp, Ek-2/C Listede yer almayan ilaçlar için düzenlenecek raporlarda etken madde adı aranmayacaktır.

4) Emekli Sandığı ve Bağ-Kur tarafından, Tebliğin 20.7.1 Maddesinde ifade edilen tek uzman hekim tarafından düzenlenen ve başhekim onayı ile çıkarılan raporlar kabul edilmektedir. SSK Başkanlığı, konu hak