Grip Aşıları


Grip aşılarının sosyal güvenlik kurumlarınca ödenebilmesi için; 65 yaş ve üzerindeki kişiler ile yaşlı bakımevi ve huzurevinde kalan kişilerin durumlarını belgelendirmeleri halinde sağlık kurulu raporu aranmaksızın, astım dahil kronik pulmoner ve kardiyovasküler sistem hastalığı olan erişkin ve çocuklar, diabetes mellitus dahil herhangi bir kronik metabolik hastalığı, renal disfonksiyonu, hemoglobinopatisi veya immünsupresif olan erişkin ve çocuklar ile 6 ay-18 yaş arasında olan ve uzun süreli aspirin tedavisi alan çocuk ve adolesanların hastalıklarını belirten heyet raporuna istinaden, uzman hekimlerce reçete edildiğinde aşıların bedelleri kurumlarınca yılda bir defaya mahsus olmak üzere ödenir.

SSK,ES ve Bag-Kurda hastanın nufus cuzdan fotokopisi eklenecek (65 yaş üzeri için )

Herhangi bir UZMAN TABİP receteleyebilecek (aile Hekimi Uzmanı dahil)

İlgili Maddede sayılan rahatsızlıklara ilişkin raporu olanlarada( DM,KOAH,ASTIM,KAH,KBY vb) aşılar yine uzmanlarca reçetelenip reçeteye anılan raporda eklenecek.( HT bu kapsamda degerlendirilmediğinden 65 yaş altı HT hastalarına grip aşısı ödenmemektedir)