Medikal Malzeme Faturalarının Teslim İşlemleri Hakkında


Medikal Malzeme Faturalarının Teslim İşlemleri Hakkında

Bilindiği üzere, 01.02.2022 tarihinde gerçekleştirilen 43.Dönem Merkez Heyeti Birinci Başkanlar Danışma Kurulu’nda, medikal reçete ve ekleri için tarama işlemi yapılmayacağı değerlendirilmiş; Başkanlar Danışma Kurulu sonrasında 05.02.2022 tarihinde yayımladığımız deklarasyonda; Medikal Ürünlerin fatura ve eki belgelerinin eczanelerimiz tarafından tarama işlemi yapılarak elektronik hale getirilmesinin talep edilmesinin angarya olduğu ve kabul edilemez olduğu; Bu belgelerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na iletilmesi noktasında uzunca bir süredir devam etmekte olan sorunlara ilave olarak 07.01.2022 tarihinde Kurum tarafından yayınlanan duyuru ile, vatandaşlarımızın medikal ürünlere erişimini engelleyecek bir boyuta ulaştığı; SGK ile Birliğimiz arasında bağıtlı protokolün ilgili bölümünde (Ek-6) meslektaşlarımızın hiçbir yükümlülüğü olmamasına rağmen Kurum tarafından tek taraflı olarak uygulanacağı ilan edilen yöntemin kabul edilmesinin mümkün olmadığı;  Kamuya ait olan sistemin çağın koşullarına uygun bir şekilde dijital hale getirilmesi gerekirken kağıt belgelerin eczacılar tarafından taranmasının talep edilmesinin doğru bir uygulama olmadığı ifade edilmiş; vatandaşlarımızın medikal ürünlere erişiminde ciddi sorun yaratacak ve meslektaşlarımızı mağdur edecek bu uygulamadan acilen vazgeçilmesi talep edilmişti.

Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumu ile yürütülen müzakere sürecinde, tarama işlemlerine yönelik bir gelişme sağlanamadığından; 28.02.2022 tarihinde www.teb.org.tr aracılığıyla, meslektaşlarımızın; medikal malzeme faturası ile ilgili olarak herhangi bir tarama işlemi yapmadan, karşıladıkları medikal malzeme reçeteleri için ekte yer alan ve örnek niteliğinde hazırlanan Fatura Teslim Belgesini kullanarak döküm oluşturmaları ve bu dökümdeki bilgilerle e-fatura düzenleyerek Kuruma teslim edilmesinin uygun olacağı duyurulmuştu.

Birliğimiz tarafından, uygulamanın iptaline yönelik olarak Danıştay 10. Dairesi Başkanlığında dava açılmış; diğer yandan, Sosyal Güvenlik Kurumu ile, protokol revizyonu ve tarama konusunda görüşmelerimiz sürdürülmüştür.

Sosyal Güvenlik Kurumunun ısrarcı tavrı nedeniyle, bundan sonraki süreçte; meslektaşlarımızca teslim edilmek istenen faturaların Kurumca teslim alınmaması durumunda izlenecek yol ile ilgili olarak, Merkez Heyetimiz tarafından yapılan değerlendirme şu şekildedir: 

“Kurum tarafından teslim alınmayan faturaların, bölge eczacı odalarımızda toplanması, sonrasında oda başkan ve yöneticilerimizle birlikte toplu şekilde teslim edilmek üzere Kuruma götürülmesi sağlanmalıdır.  Meslektaşlarımızın, üyesi bulundukları Bölge Eczacı Odası tarafından yapılacak bilgilendirme doğrultusunda, Kurumca teslim alınmamış olan faturaları Odasına teslim etmesi ve 14.03.2022 Pazartesi günü, Merkez Heyeti ve Denetleme Kurulu Üyelerimizin de katılımı ile, Oda Yöneticilerinin Oda avukatı ile beraber, fatura teslimini gerçekleştirmesi değerlendirilmiştir. Teslim işleminin, noter aracılığıyla da gerçekleştirilmesi mümkündür. Faturaların Kurum tarafından teslim alınmaması durumunda, Oda avukatının veya noterin faturaların teslim alınmadığına ilişkin olarak durumu tutanak altına alması sağlanmalıdır.

Faturaların Kurum tarafından teslim alınmaması durumunda, hazırlanan tutanaklar ile mahkemeye başvurulacak ve Mahkemeden tevdi mahalli tayini (diğer bir deyişle mahkemeden evrakları teslim edeceğimiz yerin bildirilmesi) talep edilecektir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunar, konu hakkında Birliğimizin ve Bölge Eczacı Odalarımızın duyurularının takip edilmesini önemle rica ederiz.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ