Önemli !


İzmir; 08.06.2007
Sayı  :07.01.7950

Sn. Ahmet Necdet Sezer
T.C Cumhurbaşkanı

Sayın Cumhurbaşkanım,

Uzunca bir süredir “sağlıkta dönüşüm” adı altında yaşananlar adım adım sağlıkta özelleştirme ve sağlık hizmetlerinin piyasalaştırılması ile sonuçlanacak tehlikeli gelişmeleri içermektedir.

Sosyal Devlet’in en önemli görevlerinden biri olan; ülkemizde yaşayan her bireye eşit ve parasız sağlık hizmeti ilkesinden uzaklaşılmış, herkese parası kadar sağlık hizmeti zihniyeti ile kimi çevrelerce sağlık hizmetleri rant aracı olarak görülmeye başlanmıştır.

Bunun bir sonucu olarak; önce yatan hasta reçetelerinin hastane eczanelerinden karşılanması ve fatura bedellerini 15 günde  tahsil etmesi ile ilgili yasal düzenleme 25.05.2007 tarihinde resmi gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu uygulaması tebliği ile  gerçekleşmiştir.

Devamında ise hastane eczanelerine ilaç temini için 01.06.2007 tarihinde TBMM’nde görüşülerek kabul edilen düzenleme ile çerçeve sözleşme kapsamında dağıtım kuruluşlarıyla sözleşme yapılmasının önü açılmıştır.
03.06.2007 tarihinde ise “kamu özel ortaklığı” başkanlığı kurulmuş ve sağlık kuruluşlarının 49 yıllığına özel sektöre kiralanması için yasal düzenleme yapılmış olup, kamuya ait sağlık kuruluşlarında “yap-kirala-devret” modeli ortaya çıkarılmıştır.
Çok iyi bilinmelidir ki; ülkemizde görev yapan sağlık çalışanlarımız ticari kaygılarından uzak tüm olumsuzluklara karşın ülke insanına özveri ile sağlık hizmetlerini sürdürmektedir. Ancak özel sektörün sağlık hizmetlerine  yönelmesindeki yegane etken hastayı müşteri ve sağlık kuruluşunu ticarethane olarak gören bakış açısıdır.
Yukarıda sıraladığımız düzenlemeler başta halk sağlığı hizmetleri olmak üzere kamu kaynaklarının yanlış kullanılmasına ve eczacılık mesleğine olumsuz yansıyacaktır


Tüm bu bilgilerin ışığında 01.06.2007 ve 03.06.2007 tarihinde TBMM’ de kabul edilen 5680-5683 no’ lu kanunların makamınızca incelenmesini  ve tarafınızca gerek görülmesi halinde konu ile ilgili görüşme talebimizin değerlendirilmesini emir ve görüşlerinize arz ederiz.

Ecz. Tuncay SAYILKAN
İZMİR ECZACI ODASI
BAŞKANI

 

 

**************************************************

SN. AHMET NECDET SEZER
T.C. CUMHURBAŞKANI

01.06.2007 ve 03.06.2007 tarihlerindeki TBMM oturumlarında kabul edilen ve Yüce Makamınızın onayına sunulan 5680 ve 5683 No’ lu kanunlar 25.05.2007 tarihinde 26532 mükerrer sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2007 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği ve Tedavi Yardımına İlişkin İlaç Uygulama Tebliğinde açıkça ortaya konan , yatan hasta reçetelerinin hastanelerden karşılanmasına ilişkin yasal düzenleme yapılıyor görüntüsü altında eczacılık mesleğine yönelik bir saldırıyı , ayrıca sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesini , halk sağlığı açısından ciddi tehditler oluşturabilecek uygulamalara zemin hazırlayacak yetkilendirmeleri barındırmaktadır.

2000’li yılların başlarında Türk Eczacılar Birliği ve Birliği oluşturan Bölge Eczacı Odaları ; yatan hasta reçetelerine yönelik olarak , bir meslek grubundan beklenenin çok ötesinde bir projeyi ortaya koymuştur . Yatan hasta reçetelerinin kendi kurduğumuz, finansman ve masraflarını kendi karşıladığımız bir sistemle , üyelerimiz arasında eşit limitli dağıtımını sağlamış ve kamunun % 40 ‘ları bulan oranlarda tasarruf etmesinin yanında, konuya hem bir denetim hem de akılcı ilaç kullanımı ,halk sağlığı ve hasta hakları açısından yeni bir bakış açısı getirmiştik.

Bugünlerde düzenlemesi yapılmakta olan yatan hastalarda ağırlıklı kullanılan ilaç grubunun eczacı karlılığı yürürlükteki ilaç fiyat kararnamesi gereğ