Önemli !


Değerli Meslektaşımız;

TEB ile SGK arasında imzalanan 2007 yılı protokolü’nde;

1-Örnekleme yöntemi ile reçete kontrolü protokol gereğince tüm eczanelerde uygulanacaktır. Örnekleme yöntemi ile kesinti oranının % 5 ‘i geçmesi halinde eczanenin itiraz hakkı vardır. İtiraz halinde eczanenin reçetelerinin tamamı incelenecek olup fatura bedelinin % 50’si avans olarak ödenecektir. Kalan tutar bir sonraki fatura döneminde inceleme sonrası yapılacaktır.

2-2007 protokolü gereğince reçetede yazılan ilacın verilmesi sonrası fark çıkması halinde hastanın da kabul etmesi koşulu ile “ Kurumca bedeli karşılanan eşdeğer ilaç yerine reçetede yazılı ilacı kendi rızam ile fiyat farkı ödeyerek aldım. Fark bedelini Kurumdan geri talep etmeyeceğim.” ibaresi Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK reçetelerinde yer alacaktır.

3-Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK reçeteleri her ayın sonunda fatura edilip en geç takip eden ayın 15. ine kadar kuruma teslim edilecektir.

4-Rapor fotokopisi onayları, reçeteyi yazan hekim, sağlık kuruluşu veya eczacı tarafından yapılabilecektir.

5-Reçete arkasına eczane kaşesi ve eczacı imzası uygulaması Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK’da isteniyor.

6-Daha önce Bağ-Kur ‘da sürdürülen Diyaliz solüsyon ve eritropoitein sırası yeni protokol gereği Emekli Sandığı ve SSK'da da uygulanacak olup, eczacı odası onayı olmayan reçeteler ödenmeyecektir.

7-Menopoz ve disfonksiyonel uterin kanamalarında tedavi süresi belirtilmek koşulu ile en fazla 3 aylık , yanık, anemi, sistemik olmayan mantar, reflü ve GİS ülserlerinde tedavi süresi belirtilmek koşulu ile en fazla bir aylık ilaç verilebilir.

8-Ayrıca, SUT hükümlerine göre, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan diş tedavileri ve bu tedavilere ait ilaç bedelleri hasta tarafından ödendikten sonra Kurumdan talep edilecektir. Bu nedenle, söz konusu ilaçlara ait bedeller eczane tarafından Kuruma fatura edilmeyecektir.

9-Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK’da Protokolün 3.2.3 maddesi “Reçetelerin arka yüzünde; ilacı/ilaçları alan kişinin adı, soyadı ve “.... kalem .... kutu ilacı aldım” ibaresi, hastanın veya birinci derece yakınının telefon numarası ve/veya adresi, imzası, ilacın/ilaçların reçete sahibi ve birinci derece yakını dışındaki kişilerce alınması halinde ise ayrıca T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik numarası olmaması halinde ibraz edilen kimlik belge numarası yer alacaktır.” denilmektedir.

10-Kuruma kesilecek faturalar 3 (üç) nüsha olacak nüshalardan birinin fatura fotokopisi olması halinde eczacı tarafından aslı gibidir onayı yapılacaktır.

11-Protokol hükümleri 01.07.2007’den itibaren geçerli olup , sözleşme yenileme 31.07.2007 tarihinde sona erecektir.