Önemli !


Yeni Sayfa 1

36.A.00.000098

31.12.2007

BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Bilindiği gibi Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin (SUT) 12.1.2 maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesi “Sağlık kurumlarında yapılan tedavilerde kullanılan ilaçların Sağlık Kurumunca temin edilme zorunluluğu, Resmi Sağlık Kurumları için Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren 120 gün sonra uygulamaya konulacaktır.” Şeklinde idi.

Ancak ülkemizdeki Hastane Eczanelerinin durumu göz önünde bulundurulduğunda, oluşabilecek hasta ve eczacı mağduriyetlerinin önlenebilmesi için ilgili makamlarla yoğun görüşmeler yapılmış ve neticesinde T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından 10.10.2007 tarihinde yayımlanan 2007/78 sayılı Genelge ile, Sağlık kurumlarında yapılan tedavilerde kullanılan ilaçların sağlık kurumunca temin edilmesi uygulaması 01.01.2008 tarihine ertelenmişti.

Bu süre zarfında söz konusu uygulama için Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının gerekli alt yapıyı sağlayamamış olması nedeniyle hasta ve eczacı mağduriyetinin yaşanması ile ilgili tereddütlerimizin devam etmesi üzerine, konu ile ilgili olarak sürdürülen yoğun görüşmeler sonucunda, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 31.12.2007 tarih ve 2007/97 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Yayımlanan bu Genelge ile; SUT’un 12.1.2 numaralı maddesine son fıkra olarak aşağıdaki ibare ilave edilmiştir.

“01.01.2008 tarihinden itibaren yatarak tedavilerde temini zorunlu ilacın/ilaçların Kurumla sözleşmeli Resmi Sağlık Kurumlarınca temin edilemeyerek “ECZANEMİZDE YOKTUR, YATAN HASTA” kaşesi basılıp Başhekimlik onayı ile reçete düzenlenmesi kaydı ile hastaya aldırılması durumunda; reçetede yer alan ilaç bedelleri Tebliğ hükümleri doğrultusunda beş günlük dozu aşmamak şartıyla karşılanır ve ödenen tutar ilgili Sağlık Kurumunun alacağından mahsup edilir. Mahsup edilen ilaç/ilaçların Sağlık Kurumunca ihale yöntemiyle temin edilemediğinin Başhekimlik onayı ile belgelendirilmesi halinde mahsup edilen tutar Sağlık Kurumuna iade edilir.”Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,


Ecz.Erdoğan ÇOLAK
Başkan

Konuyla ilgili genelgeyi Tıklayınız..