SGK'dan...


36.A.00.001335
07.04.2008


BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

            Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı tarafından 03.04.2008 tarih, 2008/17 sayılı Genelge yayımlanmış olup, sağlık yardımına ilişkin işlemleri Emekli Sandığı ile Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (Bağ-Kur) tarafından yürütülenlerin memnuniyet düzeyinin artırılması, bürokratik işlemlerin azaltılması, işgücü ve zamandan tasarruf sağlanması amacıyla sağlık karnelerinin verilmesi uygulamasına ve vize işlemlerine 07.04.2008 tarihinden itibaren son verilmesine ilişkin değişiklikler yapılarak, öngörülen işlemler açıklanmıştır.

          Bununla birlikte 05.04.2008 tarih, 26838 sayılı Resmi Gazete’de “Bağ-Kur Sağlık Sigortası Yardımları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile “Emekli ve Malullük Aylığı Bağlanmış Olanlarla, Bunların Kanunen Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri, Dul ve Yetim Aylığı Alanların Muayene ile Tedavileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmış olup, bu kişilerin muayene ve tedavi başvurusunda, sağlık karnesi yerine T.C.Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdanlarının ibraz edilmesinin yeterli kabul edileceği belirtilerek, söz konusu yönetmeliklerin yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği bildirilmiştir.

Bu değişikliklere paralel olarak, 2008/17 sayılı Genelge ile;
25.05.2007 tarih, 26532 sayılı mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde, sözleşmeli sağlık kurum ve kuruluşlarının reçetelerinin kullanılması, reçetelere T.C. kimlik numarasının eklenmesi amacıyla:
“12.1.1. Ayaktan tedavilerde reçetelerin düzenlenmesi” başlıklı maddesinin birinci fıkrasındaki “devredilen SSK” yerine “Kurum” ifadesi konularak,
“Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilere ayakta tedavi sırasında kullanılması gerekli görülen ilaçlar için, sağlık karnelerinde bulunan reçeteleri kullanılır. Ancak bu kişilerden sağlık yardımlarına ilişkin işlemleri Kurum tarafından yürütülüp sağlık karnelerinin reçete sayfaları biten ve yenilenmeyenler için sözleşmeli sağlık kurum ve kuruluşlarının reçeteleri kullanılır.”
Aynı maddenin üçüncü fıkrası ikinci cümlesine hasta kelimesinden sonra gelmek üzere “T.C. kimlik numarası” kelimesinin eklenerek,
“Reçetelerde, hekimin adı soyadı, kuruluş/kurumun adı, hekimin ana uzmanlık dalı ile birlikte var ise yan uzmanlık dalı, asistanlar için ihtisas yaptığı uzmanlık dalı ve hekimin diploma numarası veya Sağlık Bakanlığınca verilen doktor diploma tescil numarası bilgileri ve hekimin ıslak imzası mutlaka yer alacaktır. Ayrıca reçetelerde hasta T.C. kimlik numarası, adı soyadı, Kurum sicil/tahsis numarası, reçete tanzim tarihi ve protokol numarası yer alacaktır. İmza dışındaki bilgiler, el yazısı ile yazılabileceği gibi kaşe veya bilgisayar ortamında veya hastane otomasyon sistemleri tarafından basılan etiketin/barkodun yapıştırılması şeklinde olabilir. Bu reçetelerde, kurum başhekiminin onayı ve mühür aranmayacaktır.”

Şeklinde 07.04.2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değişiklik yapılmış, söz konusu değişiklikler doğrultusunda yapılacak işlemler ise aşağıda açıklanmıştır.


I- EMEKLİ SANDIĞI HAK SAHİPLİĞİ AKTİVASYON İŞLEMLERİ