SUT DEĞİŞİKLİĞİ VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR !


24.06.2020 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLAN  SUT DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA ÖZET BİLGİ

1.  Farklı etken maddeli düşük molekül ağırlıklı heparinlerin birlikte kullanılması halinde bedelleri Kurumca karşılanmaz. (ÖR. OKSAPAR VE HİBOR)

2. Spesifik immünglobulinlerin kullanım.

a) HBIg idame tedavileri için düzenlenen her reçetede HBsAg veya HBV DNA sonuçları yer almalıdır

b) Düşük risk grubu hastalarda her halukarda karaciğer naklinden 1 yıl, yüksek risk grubu hastalarda karaciğer naklinden 5 yıl sonra HBIg tedavisi sonlandırılır.

3.  Vitamin D3 mono preparataları Yalnızca ruhsatlı endikasyonlarında reçetelenmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır. Ayrıca endikasyonuna göre kullanım dozuna dikkat edilmeli.

4. Pradaxa, Xarelto, Lixiana ve Eliquis’in rapora eklenmesi gereken açıklamalarında değişiklik olmuştur.

5. Human albumin kullanım;
-Kan albumin düzeyi ölçümleri Konjenital Nefrotik Sendrom tanılı bebeklerde 15 günde bir, Nefrotik Sendrom tanılı çocuk hastalarda haftada bir yapılır.

6. Statin kullanımında raporu artık ekstra olarak nöroloji uzmanları da çıkarabiliyor. Ayrıca rapora istinaden artık tüm formlarını tüm hekimler yazabilir.

7. GLP-1 analogları (Byetta)  ile DPP-4 antagonistleri (Januvia, Galvus, Galvus Met, Taglin, Glividin, vidaptin, Trajenta, Onglyza, janumet) birlikte kullanılması halinde bedelleri Kurumca karşılanmaz.

8.  Modafinil (Modiodal, Modiwake, Sleepex, Modivigil, Cralium) yalnızca; Narkolepsi tanısı almış hastalarda bedelleri ödenir.

9. Fosfomisin oral formları (Monomisin, Uroday, Üromisin). Sadece alt üriner sistem enfeksiyonu tedavisinde bedelleri Kurumca karşılanır.

Alt üriner sistem enfeksiyonlarını ıcd 10 kodları

N21: Alt üriner sistem taşı incl.sistit ve üretrit ile birlikte(N21.0,N21.1,N21.8,N21.9)

N30: Sistit (N30.1, N30.2, N30.3, N30.8, N30.9)

N34.0: Üretral apse

N34.1: Üretrit (spesifik olmayan)

N34.2: Üretrit (diğer)

O23.1: Mesane enfeksiyonu (gebelik)

O23.2: Üretra enfeksiyonu (gebelik)

10. Göz hastalıklarında ilaç kullanım ilkelerinde değişiklikler yapıldı.

- Patolojik miyopiye (PM) bağlı Koroidal Neovaskülarizasyondan (KNV) kaynaklanan görme bozukluğunun tedavisinde bevacizumab yükleme dozu uygulaması şartı aranmaz.
-Ranibizumab veya aflibersept etkin maddeli ilaçlar için hekim tarafından gerekli görülmesi ve sağlık kurulu raporunda belirtilmesi halinde yükleme dozları tamamlanmaksızın da idame tedavilere geçilebilecektir.

11. Duloksetin, erişkin kadınlarda orta dereceli ve şiddetli Stres Üriner İnkontinans (SÜİ)ın tedavisinde ve stres üriner inkontinansın baskın olduğu mikst üriner inkontinans (sıkışma ve stres üriner inkontinansın birlikteliği) tedavisinde kurumca bedeli karşılanır.

12. Lakozamid (Benvida) monoterapi olarak da kullanılabilir.

İZMİR ECZACI ODASI SUT ÇALIŞMA GRUBU

Detaylı bilgi için TIKLAYINIZ.Ek Dosyalar


24.06.2020 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLAN  SUT DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA ÖZET BİLGİ