1-Eczane açılacağını bildirir dilekçe,

2-Kısa özgeçmiş,

3-Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışmadığını gösterir dilekçe veya belge,

4-Eczane açılmak istenen yerin Krokisi ve Adresi (Çizen mühendisin imza ve kaşesi) (1 Asıl -1 Fotokopi) ÖNEMLİ NOT: Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen ölçüm tarihinin odaya bildirilmesi gerekmektedir.

5-Mülk kendine ait ise tapu sureti, değil ise kullanım izni, kiralanmış ise kira sözleşme sureti,(Vergi Dairesinden alınmış damga vergisi makbuzu)

6-Eczane olacak dükkana ait tapu fotokopisi,

7-Eczane olacak dükkanı kiraya veren kişi dükkan sahibi değilse kiraya verebilme yetki belgesi,

8-Eczane açılacak yerin su ve elektrik hizmetlerinden yararlandığını gösterir fatura yada güvence alındısı makbuzunun sureti,

9-Eczanenin tamamen kendine ait olduğu, ikinci şahısların eczane üzerinde hak talep edemeyeceklerine dair ve “yukarıda ünvanı belirtilen eczanemde bundan böyle yapacağım alışverişler için kendi imzasını taşıyan senet ve çek kullanacağım BEYAN ve TAAHHÜT ETTİĞİMİ BİLDİRİR” şeklinde  NOTERDEN alınan TAAHHÜTNAME,

10-Alınmış olan demirbaş (Buzdolabı, Hassas Terazi, Raf ve Dolaplar) fatura fotokopileri ,

11-Diploma fotokopisi,

12-İkamet senedi (1 adet), Nüfus sureti (1 adet), 1 adet fotoğraf,

13-Eczanede kullanılacak etiketlerden 1 beyaz, 1 kırmızı örnek ve eczane kaşesi,

14-Evrakların saklanması için 2 adet plastik dosya,

15-Eczane Açılış Dosya İnceleme – 1.902,20.TL  Katılım Payı olarak  Oda veznesine yatırılması,

16-TEB Yardımlaşma Sandığı ve Oda Aidatları ödenmemiş veya üyelik girişi olmadıysa üyelik işlemlerinin yapılması

 

DEVİR OLACAK ECZANELERDE EK OLARAK İSTENEN BELGE:

17-Eczane devirleri; devir eden ve devir alan eczacılarla birlikte Oda ve Sağlık Müdürlüğü temsilcilerinin onayı ile yapılır.

Eczaneyi devir almak isteyen eczacı da, Eczacı odasına kayıtlı değil ise kayıt işlemlerini yaptırdıktan sonra devir almak istediği eczane ve eczacı adına da belirten dilekçeyi Eczacı Odası’na verir.

UYARI: ECZANE AÇILACAK YERİN İŞYERİ KULLANIM İZNİNİN VE RUHSATININ OLUP OLMADIĞININ SORGULANMASI BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR.

25.07.2019